حرفه

حرفه

تاسیس شده توسط وزارت صنایع شیمیایی در 1952.

1952

بازسازی در 2003

a

گسترش یافته در 2020

q